Algemene Voorwaarden van Hundscheid Griffioen Advocaten

Download

Hundscheid Griffioen Advocaten

1. Hundscheid Griffioen Advocaten is de naam
waaronder naar buiten treedt de maatschap
Hundscheid Griffioen Advocaten, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 91948517.Opdracht en algemene voorwaarden
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toe-
passing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle
werkzaamheden die worden verricht door of namens
de genoemde maatschap en alle daarmede samen-
hangende rechtsbetrekkingen.
3. Deze algemene voorwaarden strekken mede
ten behoeve van alle voormalige, huidige en
toekomstige advocaten en medewerkers van de
genoemde maatschap en alle personen die door de
hierna sub 5. vermelde Opdrachtnemer bij de uit-
voering van een opdracht worden ingeschakeld
onderscheidenlijk alle personen voor wier handelen of
nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.
Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve
van Opdrachtnemer is bedongen, geldt als een jegens
hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding
in de zin van artikel 6: 253 BW.
4. De toepasselijkheid van algemene voor-
waarden, hoe ook genaamd, van de cliënt als
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Een overeenkomst van opdracht komt
uitsluitend tot stand tussen enerzijds de cliënt als
opdrachtgever en anderzijds de maatschap Hundscheid
Griffioen Advocaten, nader te noemen: Opdrachtnemer.
De cliënt kan geen andere persoon dan Opdrachtnemer
aanspreken tot nakoming van de overeenkomst dan wel
schadeplichtig stellen. Dat geldt ook indien het de
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde
persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7: 404 BW, dat voor
het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel
7: 407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid ves-
tigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen
een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.
Uitvoering van de opdracht
6. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van aan
hem verstrekte opdrachten de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen.
7. De cliënt is verplicht alle relevante informatie
en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor een
goede uitvoering van de opdracht. Hij dient in te staan
voor de juistheid en volledigheid daarvan.
8. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van de
cliënt een inspanningsverplichting en staat er niet voor
in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
9. De uitvoering van een aan Opdrachtnemer
verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve
van de cliënt. Derden kunnen aan door Opdrachtnemer
verstrekte adviezen en door Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Indien de cliënt een derde kennis laat nemen van door
Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdracht-
nemer verrichte werkzaamheden, dient de cliënt deze
derde erop te wijzen dat deze daaraan geen rechten
kan ontlenen en tevens ervoor zorg te dragen dat deze
derde deze algemene voorwaarden van Hundscheid
Griffioen Advocaten aanvaardt.
10. De cliënt vrijwaart Opdrachtnemer en diens
medewerkers en hulppersonen tegen alle vorderingen
van derden, die stellen schade te hebben geleden door
of verband houdende met ten behoeve van de cliënt
door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door
Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en door
Opdrachtnemer ten onrechte gedane meldingen in het
kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
Opdrachtnemer. Deze vrijwaring omvat ook de daar-
mede verband houdende kosten.
11. Het staat Opdrachtnemer vrij een aan hem
verstrekte opdracht onder diens verantwoordelijkheid
te laten uitvoeren door de door hem aan te wijzen
personeelsleden. Opdrachtnemer is bevoegd bij de
uitvoering van de opdracht derden in te schakelen,
waaronder procesgemachtigden en deurwaarders en,
na overleg met de cliënt, deskundigen en externe
adviseurs.

Declaratie en betaling
12. Opdrachtnemer is bevoegd diens tarieven van
tijd tot tijd binnen redelijke grenzen te verhogen.
Verhoging zal op zijn vroegst kunnen plaatsvinden zes
maanden nadat de opdracht is verstrekt.
13. Er is geen opschorting of verrekening door de
cliënt toegestaan.
14. Indien de cliënt een declaratie niet tijdig
voldoet, komen alle in redelijkheid door Opdracht-
nemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten voor rekening van de cliënt. Indien de
cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op de
voet van het Besluit vergoeding voor buitengerechte-
lijke incassokosten. In andere gevallen worden de
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op ten
minste 15 % van het niet betaalde gedeelte van de
declaratie met een minimum van € 150,00, te vermeer-
deren met de aan Opdrachtnemer in rekening
gebrachte verschotten.
15. Indien de cliënt een declaratie niet tijdig
voldoet, is Opdrachtnemer bevoegd diens werkzaam-
heden op te schorten of de opdracht te beëindigen.
Aansprakelijkheidsbeperking
16. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval
wordt uitgekeerd onder de door Opdrachtnemer afge-
sloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeer-
derd met het bedrag van het onder die verzekering
geldende eigen risico. Indien om wat voor reden dan
ook geen verzekeringsuitkering onder deze verzekering
mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Op-
drachtnemer beperkt tot een bedrag van € 10.000,00.
17. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van bij de uitvoering van een opdracht
ingeschakelde derden en is gerechtigd namens de cliënt
aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem
ingeschakelde derden te aanvaarden.
18. Personen, die zijn verbonden aan Opdracht-
nemer, zijn in geen geval aansprakelijk voor
tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht.
Onder de personen, die zijn verbonden aan Opdracht-
nemer, zijn begrepen alle voormalige, huidige en
toekomstige werknemers, adviseurs, stagiairs,
uitzendkrachten en andere medewerkers.
19. Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens
Opdrachtnemer vervallen indien deze niet binnen één
jaar na het moment waarop de betrokkene bekend
werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan
van deze aanspraken bij de bevoegde rechter aanhangig
zijn gemaakt.

Gegevensverwerking
20. Alle elektronische communicatie, waaronder
e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt er mee in
dat Opdrachtnemer gebruik maakt van digitale commu-
nicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik daarvan.
21. Beide partijen dienen zorg te dragen voor de
beveiliging van elektronische communicatie en be-
standen door gebruik te maken van een geactualiseerde
virusbescherming, die in het maatschappelijk verkeer
als toereikend wordt beschouwd. Indien hieraan is
voldaan is een partij niet aansprakelijk jegens de andere
partij voor schade in verband met een overgebracht
virus.
22. Indien bij de uitvoering van opdrachten
derden worden ingeschakeld, mag Opdrachtnemer
informatie van en over de cliënt ter kennis van deze
derden brengen, tenzij de cliënt vooraf heeft
medegedeeld dat hiervoor diens toestemming is vereist.
23. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens
van de cliënt en voor de cliënt werkzame personen voor
optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke
verplichtingen.
24. Opdrachtnemer bewaart elektronische en/of
papieren dossiers zeven jaar na de laatste inhoudelijke
communicatie met de cliënt in de betreffende zaak. Na
afloop van deze termijn mag Opdrachtnemer deze
dossiers vernietigen.

Slotbepalingen
25. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Neder-
lands recht van toepassing.
26. Geschillen met betrekking tot een aan
Opdrachtnemer verstrekte opdracht of door Opdracht-
nemer verrichte werkzaamheden zullen worden be-
slecht door de Rechtbank Limburg, die bij uitsluiting
bevoegd zal zijn. Zulks geldt ook voor klachten als
bedoeld in de vigerende kantoorklachtenregeling
waarvan de afhandeling niet leidt tot tevredenheid van
de cliënt.
Indien Opdrachtnemer als eisende partij optreedt, is hij,
niettegenstaande het voorgaande, bevoegd het geschil
aanhangig te maken bij de volgens de wet bevoegde
rechter.
27. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse, de
Engelse en de Duitse taal beschikbaar. In geval van
geschil over de inhoud of de strekking van deze
algemene voorwaarden is alleen de Nederlandse tekst
bindend.

Sittard, februari 2024

Download